Latvijas talantu konkurss
“Ineses Galantes Talanti”

2024. gadā Ineses Galantes fonds sadarbībā ar Nākotnes Atbalsta fondu īsteno projektu „Ineses Galantes talanti”. Katru gadu Ineses Galantes fonds rīko konkursu jaunajiem izpildītājmāksliniekiem, kurš norit četrās kategorijās – vokālā māksla, taustiņinstrumentu spēle, stīgu instrumentu spēle, pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēle. Konkursu fonds organizē sadarbībā ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas mācībspēkiem. Konkursa galvenie uzdevumi ir atklāt jaunos, talantīgos izpildītājmāksliniekus, aktivizēt bērnu un jauniešu interesi par mūziku un kultūras norisēm, atbalstīt jauno mākslinieku profesionālās aktivitātes, virzīt to turpmāko attīstības procesu mākslā un nodrošināt praktisko skatuves pieredzi, kā arī motivēt tālākām studijām izvēlētajā mūzikas virzienā. Katru gadu konkursā piedalās līdz 300 dalībniekiem, un par savu favorītu tiešsaistē balso vairāk nekā 70 000 klausītāju no visas pasaules.

Dalībai konkursā piesakās Latvijā dzimuši talanti gan no Latvijas, gan arī no citām pasaules valstīm (Francijas, Igaunijas, Itālijas, Zviedrijas, Krievijas, Vācijas, u.c.). Ineses Galantes fonds, sekojot kultūrpolitikas nostādnēm “Radošā Latvija”, īpašu vērību velta kultūras institūciju un mediju piesaistei ar mērķi nodrošināt kultūras pasākumu auditorijas paplašināšanos un dažādu sabiedrības slāņu integrāciju ar mūzikas palīdzību.

Konkursa saikne ar profesionālajām organizācijām un vadošo mūzikas augstskolu Latvijā nodrošina iespēju jaunatklātos talantus ievirzīt efektīvākajā profesionālās attīstības gultnē. Ņemot vērā kultūrpolitikas nostādnēs norādīto nozares situācijas vājo pusi – zemo atalgojumu kultūras nozarē strādājošiem un neadekvāti novērtētu izcilību kultūrizglītībā – Ineses Galantes fonds papildus jauno talantu atbalstam par prioritāru vērtību uzskata konkursa dalībnieku pedagogu stimulēšanu. Konkursa dalībnieku pedagogiem tiek nodrošinātas iespējas piedalīties tālākizglītības lekcijās, kā arī citos fonda organizētos pasākumos.

KONKURSA MĒRĶI UN UZDEVUMI

 • Atklāt talantīgus jaunos izpildītājmāksliniekus Latvijā;
 • Veicināt bērnu un jauniešu profesionālo interesi par klasisko mūziku;
 • Atbalstīt un popularizēt Latvijas talantus;
 • Papildināt Latvijas kultūrizglītības procesus ar radošās prakses iespējām;
 • Motivēt jaunos mūziķus attīstīt savu talantu un prasmes;
 • Nodrošināt jauno izpildītājmākslinieku darbību Latvijā un ārpus tās.

KONKURSA DALĪBNIEKI

Konkurss norit četrās specialitātēs:

 • vokālā māksla;
 • stīgu instrumentu spēle;
 • pūšaminstrumentu / sitaminstrumentu spēle;
 • taustiņinstrumentu spēle.

Konkursa dalībniekiem nav vecuma ierobežojumu.
Konkursā var piedalīties arī 2014.-2023. gada konkursu dalībnieki un laureāti.

KONKURSA NORISE

Konkurss tiek organizēts divās kārtās:

I kārta:

Līdz 2024. gada 16. oktobrim (ieskaitot) elektroniski jāiesūta:

 1. Elektroniski aizpildīta pieteikuma anketa;
 2. Hipersaite uz videoierakstu (YouTube) līdz 10 minūtēm – brīvas izvēles programma. Videoieraksts var būt veikts ar jebkāda tipa kameru (tai skaitā telefonā iebūvētu kameru), taču videoierakstam gan vizuāli, gan skaņas ziņā jābūt skaidram un saprotamam. Video nosaukumā jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, vecums, skaņdarbu komponista vārds un uzvārds, skaņdarba nosaukums;
 3. Fotogrāfija publicitātei;
 4. Radošā biogrāfija (CV) publicitātei;
 5. Dzimšanas apliecības vai pases kopija.

I kārtas rezultāti tiks paziņoti 2024. gada 28. oktobrī konkursa mājaslapā.

II kārta:

Jāatskaņo brīvas izvēles divi kontrastējoši skaņdarbi ar hronometrāžu līdz 15 minūtēm (viens no skaņdarbiem var būt no iepriekšējās kārtas).

II. kārta un laureātu apbalvošana noritēs 2024. gada 24. novembrī Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē.

KONKURSA NOSACĪJUMI

Konkursa norise ir atklāta.
Konkursa dalībnieki apņemas piedalīties visās konkursa kārtās, kurām viņi kvalificējas, kā arī visos mēģinājumos un koncertos, kas saistīti ar konkursu.
Konkursa organizētājiem ir tiesības izmantot un apstrādāt uz konkursa I kārtu iesūtītos videomateriālus un veikt vai atļaut veikt konkursa norises fiksāciju, vienlaikus iegūstot fonogrammas producenta tiesības, kā arī tiesības bez termiņa un skaita ierobežojuma atļaut publiskot fonogrammu radio ēterā, internetā un uzglabāt arhīvā (ar publisku pieejamību).
Konkursa organizētājiem ir tiesības publiskot pieteikumā un tā pielikumos norādīto informāciju (izņemot pases datus) par konkursa dalībniekiem un to fotogrāfijas, kā arī publiskot konkursa rezultātus. Nepieciešamības gadījumā organizatoriem ir tiesības pieprasīt papildu informāciju par konkursa dalībnieku.
Žūrijai ir tiesības nepiešķirt visas prēmijas, kā arī dalīt vienu prēmiju starp vairākiem dalībniekiem. Žūrijas lēmums nav apstrīdams.

PUBLIKAS BALSOJUMS

No 2024. gada 28. oktobra konkursa mājaslapā (www.inesesgalantestalanti.lv) notiek publikas balsojums kategorijā “Publikas simpātija”. Mājaslapā tiek izvietoti to dalībnieku videoieraksti, kuri ir izvirzīti konkursa II kārtai.

KONKURSA ŽŪRIJAS KOMISIJA UN VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

Konkursu vērtē profesionāla un kompetenta žūrijas komisija, kuras sastāvu apstiprina “Ineses Galantes fonds”. Dalībnieku sniegums tiek vērtēts 25 punktu sistēmā. Žūrijas komisijas punktu vērtējums netiek publiskots. Žūrijas komisijas lēmums ir galīgs un nav apstrīdams.

Vērtējot konkursa dalībniekus, žūrija ņem vērā:

 • dalībnieka personības spilgtumu;
 • tehniskās iemaņas;
 • izpildījuma māksliniecisko augstvērtīgumu;
 • izvēlētā repertuāra atbilstību;
 • dalībnieka artistiskumu.

BALVAS

Katrā kategorijā tiks piešķirta:

1. vieta

 • Laureāta diploms, 400 EUR naudas balva;
 • Iespējas uzstāties “Ineses Galantes fonda” rīkotajos koncertos.

2. vieta

 • Laureāta diploms, 300 EUR naudas balva;
 • Iespējas uzstāties “Ineses Galantes fonda” rīkotajos koncertos.

3. vieta

 • Laureāta diploms, 200 EUR naudas balva;
 • Iespējas uzstāties “Ineses Galantes fonda” rīkotajos koncertos.

Katrā kategorijā tiks piešķirta balva 1. vietas ieguvēja pedagogam 100 EUR apjomā.
Apkopojot publikas balsojuma rezultātus, tiks piešķirta “Publikas simpātijas” balva.
Konkursa laureātiem un spilgtākajiem dalībniekiem tiks nodrošinātas iespējas piedalīties Ineses Galantes fonda rīkotajos koncertos, tostarp koncertos “Ziemassvētku prelūdija”, kā arī dažādos citos prestižos pasākumos.

KONTAKTINFORMĀCIJA
E-pasts: toms.ostrovskis@inessagalante.com
Tālrunis: 00 371 25260290
Konkursa mājaslapa: www.inesesgalantestalanti.lv